Capelle aan den IJssel  |  06 - 10965212

IT-Project Management Services

IT Projectmanagement

Projecten zijn normaal gesproken van tijdelijke aard en de wat minder grote organisaties hebben vaak niet voldoende projectmanagement resources beschikbaar en willen er vaak ook niet een gehele projectorganisatie op nahouden. Daarnaast is het ook lastig voor grotere organisaties om steeds op en af te schalen, daar het aantal projecten steeds zal variëren, daarnaast hoe komt u op ieder moment aan de juiste resources, er moet veel geld en tijd ingestoken worden om de juiste kandidaten met de specifieke kennis aan boord te halen van het project en als dit dan uiteindelijk gelukt is, dan is er vaak eigenlijk ook nog geen samenhang in de projectorganisatie daar dit dan eigenlijk alleen maar losse componenten zijn en zal zeker nog geen garantie voor succes zijn.

Huidige IT-projecten

Wij vinden dat Project Management een specialisme is, welke je moet overlaten aan de experts op dit gebied. Hoeveel IT-projecten lopen er dagelijks over de planning heen, vaak zijn Scope wijzigingen gedurende het project hier de oorzaak van. Men blijft constant van inzicht veranderen naar mate het project vordert, zodat er eigenlijk nooit een eind aan komt en/of uiteindelijk 2 of 3 maal zoveel gaat kosten als oorspronkelijk de bedoeling was en een project halverwege stop zetten is vaak ook geen optie, daar dit betekent dat er veel geld is uitgegeven, waar niets tegenover staat, kortom gezichtsverlies en een groot probleem voor de budgethouder en de business heeft uiteindelijk niet wat ze willen, waardoor een kostenbesparing niet mogelijk is of nieuwe functionaliteiten niet geimplementeerd worden en uiteindelijk de business niet uitgebreidt kan worden.

De oplossing voor uw IT-projecten

Wij hebben de oplossing voor U, daar het bij ons mogelijk is de gehele projectmanagement uit te besteden, wij voorzien dan in de staf voor de gehele projectorganisatie en nemen de algehele project organisatie van u over, vanaf de RFP “Request for proposal” tot met de uitvoering en afsluiting van het project. Wij doen dan ook de rapportage, voortgangsbewaking en zullen deelnemen aan de “steakholders” vergaderingen. Zijn er relevante Scope wijzigingen, dan zullen wij deze met u bespreken en waar nodig de planning aanpassen en actueel houden. Wij zullen dan ook een projectmanagement team voor u samenstellen en deze wordt nauwlettend in de gaten gehouden door een programma/relatie manager. Deze laatste zal ook eventuele escalaties binnen het project met u bespreken en managen. De invulling van de technische project resources blijft bij de klient, daar deze meestal zowel de technische als de functionele kennis hebben van de huidige omgeving. Uiteraard zullen wij deze mensen wel managen binnen het project en zullen zij moeten rapporteren aan het project management. Het organiseren van deze project resources zal bij de klient vanuit een SPOC "Single Point of Contact" gedaan kunnen worden, zodat er naar de project organisatie korte lijnen zijn om deze vaak al technische mensen in te plannen. Tevens kunnen wij ook alleen de projectadministratie voor u op afstand bijhouden en managen, dit houdt in dat de wij de urenregistratie voeren, de project documenten, budget en voortgang bewaken van uw IT-projecten. Dit wil zeggen dat wij niet alleen de PMO functies vervullen, maar ook de project documenten bijhouden en rapportages doen, hiermee ontzien we het project management en kan de projectmanager zich alleen bezighouden met het managen van het project en er kan hij vanuit gaan dat project administratie adequat gevoerd wordt.

Wij hanteren de Agile Scrum methode    

De essentie van Agile Scrum methodiek binnen projecten is een effectievere en flexibelere manier van werken, dit  maakt het voor een team mogelijk projecten op een productievere wijze op te leveren en eventuele problemen sneller te tackelen.  

Hoe werkt de Scrum methode voor het team ?

Binnen Scrum wordt er gewerkt in zelforganiserende teams bestaande uit verschillende specialisten en Scrum rollen. Degene die het proces begeleidt, wordt ook wel de Scrum Master genoemd (check ook eens ons Scrum Master Kennisplatform). Deze persoon zorgt ervoor dat het team zich aan de regels houdt en efficiënt kan doorwerken. Het team en de Scrum Master werken voor de Product Owner, die als intermediair fungeert tussen de klant (voor wie het product gemaakt wordt) en het team (die het product daadwerkelijk maakt). De taak van de Product Owner is dan ook om de eisen en wensen van de klant te waarborgen en deze door te geven aan het team. Deze wensen worden ook wel user stories genoemd en staan op een lijst, de product backlog. Hierbij worden de wensen met de hoogste prioriteit opgenomen in de sprint backlog, die verwijst naar de taken waaraan gewerkt moet worden tijdens een bepaalde sprint.

Hoe werkt de Scrum methode ?

Met een sprint wordt een afgebakende tijdsperiode van ongeveer 2 tot 4 weken aangeduid. Een sprint begint met een planning, en eindigt met een review en retrospective meeting. Hoeveel sprints er van toepassing zijn, verschilt per project. Om de taken binnen een sprint goed uit te voeren, is onderling overleg tussen de teamleden noodzakelijk. Daarom is er elke dag een kort overleg met het team; de Daily Scrum. Na elke sprint wordt een (deel)product opgeleverd, waarna een evaluatie volgt en er ruimte is voor feedback vanuit onder andere de klant. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat het functioneren van het team steeds nóg beter wordt en er snel ingespeeld kan worden op eventuele aanpassingen. Na deze review momenten begint het proces weer opnieuw in de volgende sprint.

Wat zijn nu de voordelen voor uw organisatie:

  • Geen resource management voor de projectorganisatie van uw project;

  • Volledige rapportage middels onze tooling;

  • Project documenten als het Projectplan, Aktie log, Risico register, planning, status rapporten, budget, de "lessons learnt" worden door ons opgesteld, de business case en statement of work / RFP worden uiteraard door de klient opgesteld;

  • Wij bewaken niet alleen de voortgang van het project, maar geven ook advies op het gebied van projectmanagement, techniek en denken mee met bepaalde probleemstellingen, daarnaast managen wij ook de escalaties tijdens de uitvoer van het project;

  • Spreiding van resources, niet alleen over uw projecten, maar ook over onze totaal projecten, waardoor de projectmanagement kosten minimaal blijven en dus te goeden komen aan de efficiency binnen het project;

  • De kosten voor het project management worden vooraf vastgesteld en kunnen alleen door scope wijzigingen en dus doorwijzigingen in de planning, gewijzigd worden;

  • Wij kunnen u ook de volledige projectadministatie uit handen nemen, waardoor het management er vanuit kan gaan dat deze zowel tijdens het uitvoeren van het project volledig is en ook volledig afgerond wordt, daarnaast zijn er geen additionele resources bij u als klient noodzakelijk. En dit kan in deeltijd en extern bij ons op kantoor uitgevoerdt worden, waardoor de efficiency van de project overhead binnen het project gewaarborgd blijft;

  • Wij zijn bekend met de Agile Scrum methodiek en zijn er voorstander van om deze methodiek te handhaven binnen het project.

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u eventueel van onze diensten gebruik maken, verstuur dan door het gebruik van de button hier onder uw gegevens en wij nemen geheel vrijblijvend contact met u op.